Nyborg Slot: Miljø- og Fødevareklagenævnet afslår at give aktindsigt i en beslutningsprotokol fra et nævnsmøde

12-03-2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag givet afslag på at genoptage behandlingen af en anmodning fra Østfyns Museer om aktindsigt i en sag vedrørende et bygge- og formidlingsprojekt på Nyborg Slot.

Miljø- og Fødevareklagenævnet trafik den 18. februar 2021 afgørelse om afslag på aktindsigt i en protokol, der var udarbejdet i forbindelse med nævnets besigtigelse af Nyborg Slot den 23. juni 2020. Af nævnets beslutningelse fremgår, at nævnet ikke meddeler aktindsigt i protokollen, da den er et internt arbejdsdokument, som er udfærdiget af sekretariatet til brug for nævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt, domstolslignende nævn, som selv besluttet spørgsmålet om nævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnet begrunder afslaget nærmere med, at der i protokollen er gengivet drøftelser, som er afgivet i fortrolighed, og som kan have foreløbig karakter. Hensynet til fortrolighed er tungtvejende, navnlig for at sikre frie drøftelser blandt nævnets medlemmer i en sag som denne, hvor der indgår betydelige skønsmæssige afvejninger. Af samme grund følger det af nævnets forretningsorden, hvor der ikke er offentlig adgang til nævnets drøftelser.   

Anmodningen om genoptagelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende aktindsigt er indgivet i forbindelse med en del omtale i dagspressen af nævnets endelige afgørelse af 17. december 2020 om ændring af dispensation til bygge- og formidlingsprojektet på Nyborg Slot. I forbindelse med afslaget på genoptagelse beklager Miljø- og Fødevareklagenævnet, at det af en mail til foreningen Kultur & Arv af 25. juni 2020 fejlagtigt fremgik, at nævnet allerede havde færdigvoteret sagen i forbindelse med nævnets besigtigelse af Nyborg Slot den 23. juni 2020.

Om det samlede sagsforløb frem til den endelige afgørelse den 17. december 2020 oplyser nævnet desuden, at nævnets drøftelser i forbindelse med besigtigelsen den 23. juni 2020 ikke var endelige, da nævnet forud for besigtigelsen havde modtaget en anmodning om aktindsigt. Det følger af forvaltningsloven, at hvis en part under sagens behandling fremsætter en anmodning om aktindsigt, og denne anmodning efter loven skal imødekommes, så skal sagens afgørelse udsættes, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne. Efter besigtigelsen modtog Miljø- og Fødevareklagenævnet, som følge af anmodningen om aktindsigt, nye oplysninger fra både klager og Slots- og Kulturstyrelsen, og disse oplysninger er indgået i den endelige afgørelse af sagen den 17. december 2020. Det undtagne dokument er således alene en foreløbig voteringsprotokol og ikke udtryk for nævnets endelige stillingtagen i sagen.

 

Du kan læse afgørelsen om Nyborg Slot her: https://mfkn.naevneneshus.dk/media/documents/19-05998_mf.pdf

Du kan læse afgørelsen vedrørende aktindsigt og afslag på genoptagelse her