Sag om driftsvilkår til motorsportsløb på offentlig vej afgjort

13-05-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sag vedr. påbud om driftsvilkår til motorsportsløb i Aarhus Kommune

Afgørelsen omhandler driftsvilkår til et motorsportsløb i Aarhus Kommune. Løbet strækker sig over tre dage, fra fredag til søndag, og afholdes i og omkring Mindeparken i Aarhus. Løbet køres på offentlig vej, der afspærres i forbindelse med løbet.

Aarhus Kommune har meddelt påbud om driftsvilkår for afvikling af motorsportsløbet, hvor kommunen bl.a. har stillet krav om, at det maksimale støjniveau fra bilerne ikke må overskride 117 dB(LZ,peak) på matriklerne ved omkringliggende beboelser.

En omboende har påklaget sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, bl.a. med henvisning til, at der bør fastsættes en betydeligt lavere støjgrænse for løbet.

Klagen er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnets afdeling 1 for industriforhold, hvor et enigt nævn traf afgørelse om ikke at give medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet udtaler i afgørelsen, at et maksimalt støjniveau på 117 dB(Z) er sundhedsmæssigt acceptabelt, idet støjniveauet er lavere end den af WHO anbefalede maksimale støjgrænse på 120 dB, som ifølge WHO er den nedre grænse for varige høreskader for børn. Nævnet udtaler desuden, at der med en maksimal støjgrænse, der er lavere end 120 dB, er taget højde for sårbare grupper generelt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet lægger særligt vægt på, at der i påbuddet er fastsat krav om, at det ved kontrolmåling af støjniveauet betragtes som en overskridelse, hvis måleværdien er større end den maksimale støjgrænse fradraget måleusikkerheden. Nævnet lægger desuden vægt på, at der er stillet vilkår, der sikrer, at støjniveauet overvåges kontinuert i fire målepositioner under hele arrangementet, samt at Aarhus Kommune under arrangementet foretager stikprøvemålinger af støjniveauet, og at en overskridelse af den maksimale støjgrænse medfører, at bilen udtages fra resten af arrangementet.