Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende Baltic Pipe-projektets landdele

31-05-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Projektet omfatter nyetablering af i alt ca. 210 km. gasrørledninger, der skal forbinde rørledningen Europipe II i Nordsøen med rørledninger i Polen. Projektets landdele i Danmark etableres på strækningen fra Blåbjerg i Varde Kommune, tværs over Jylland, Fyn og frem til tilslutningspunktet, ved Faxe Syd, på Sjælland.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Afgørelsen i klagesagen er baseret på den strenge beskyttelsesordning af bilag IV-arter, der følger af EU-habitatdirektivet. Bilag IV-arterne er dyrearter, der er vurderet som særligt sårbare og truede. Beskyttelsesordningen omfatter bl.a. et forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Nævnet har vurderet, at afgørelsen er i strid med habitatdirektivets bestemmelser, da det på tidspunktet for Miljøstyrelsens afgørelse, ikke i tilstrækkelig grad var undersøgt, om de fastsatte afværgeforanstaltninger var tilstrækkelige til at sikre opretholdelsen af den økologiske funktionalitet af yngle- eller rasteområder på samme niveau som hidtil.

Habitatreglerne udelukker ikke et vist spillerum for bygherren til først at udvælge og optimere de relevante afværgeforanstaltninger i anlægsfasen. Det forudsætter imidlertid, at tilladelsesmyndigheden forinden har foretaget en vurdering af, om de relevante afværgeforanstaltninger efter deres art vil kunne virke med den fornødne sikkerhed. I modsat fald risikeres det, at projektet tillades med en udformning og et forløb, hvor skade på bilag IV-arters yngle- eller rasteområder reelt ikke vil kunne undgås.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser betyder, at Miljøstyrelsen skal foretage de supplerende undersøgelser, som er nødvendige for at vurdere, om projektet vil kunne ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og lade resultatet indgå i en fornyet tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.