Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende landanlægget til Vesterhav Syd Havmøllepark

01-06-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Projektet omfatter etablering af et landanlæg inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Klegod og frem til Tymose på Holmsland til sydøst for Tarm. Undersøgelsesområdet er ca. 300 m bredt og omkring 50 km langt. Projektet omfatter tillige etablering af en ny kabelstation tæt ved den eksisterende Station Søndervig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsens afgørelse bygger på en væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet, som forudsætter, at en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes. Den foretagne væsentlighedsvurdering forudsætter, at der gennemføres en række forskellige foranstaltninger, som har til formål at mindske risikoen for en eventuel påvirkning af lokaliteten ved projektets gennemførelse. Der skal ifølge vurderingen bl.a. være opmærksomhed på, at underboringen ikke medfører risiko for dræning og vandafledning, der kan medføre indirekte effekter på de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og at underboringen foretages i tilstrækkeligt dybde under bundkoten for Skjern Å.

Foranstaltninger, som har til formål at undgå eller reducere et projekts skadelige virkninger på et Natura 2000-område, kan efter EU-Domstolens praksis imidlertid ikke tages i betragtning i forbindelse med en væsentlighedsvurdering. Det skyldes, at behovet for sådanne foranstaltninger i sig selv forudsætter, at risikoen for en væsentlig påvirkning er til stede, og at en fuld konsekvensvurdering derfor er påkrævet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har på den baggrund fundet, at Miljøstyrelsens afgørelse lider af en væsentlig retlig mangel. Nævnet har lagt vægt på, at undersøgelsesområdet passerer igennem Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, og at de yderligere foranstaltninger for en dels vedkommende har karakter af forundersøgelser, som har til formål at mindske risikoen for en eventuel påvirkning af lokaliteten ved projektets gennemførelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse betyder, at Miljøstyrelsen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, hvori der indgår en fuld konsekvensvurdering af projektets virkning Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, og ikke blot en væsentlighedsvurdering.

Nævnenes Hus blev med aftalen om finansloven for 2019 tilført i alt 42 mio. kr. til i perioden 2019-2022 at afvikle en beholdning på 1.921 sager, der er modtaget før 1. juni 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nævnenes Hus prioriterer indsatsen yderligere og beholdningen forventes nu afviklet inden udgangen af 2021 og dermed et år før hidtil forudsat.