Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint

01-02-2021
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagen omhandler fredning af Stevns Klint, der i 2014 blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

 Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 29. januar 2021 truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune. Nævnet har samtidig truffet afgørelse om at tilkende erstatning på i alt 5,5 mio. kr. til de 42 lodsejere, der er omfattet af fredningen.

Fredningen omfatter ca. 107 ha. af selve Stevns Klint samt de yderste 25 m fra kanten af klinten og ind i landet over en strækning på ca. 16 km. fra Holtug til Rødvig. Fredningen inddrager herudover offentligt ejede arealer i Boeslund Kalkbrud, Stevns Fyrcenter, Mandehoved-Stevns Naturcenter og Holtug Kridtbrud.

Nævnets afgørelse afslutter den administrative behandling af fredningssagen, som i 2016 blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Stevns Kommune i fællesskab. Fredningsnævnet for Østsjælland traf i 2017 afgørelse om at gennemføre fredning af et stiforløb langs med klinten med offentlig adgang og tilkendte erstatning på ca. 2,6 mio. kr.

Eftersom fredningsnævnets samlede erstatning og godtgørelse i anledning af fredningen overstiger 500.000 kr. har Miljø- og Fødevareklagenævnet skullet efterprøve fredningsnævnets afgørelser om fredning og erstatning i deres helhed. Herudover var fredningsnævnets afgørelse påklaget af et antal lodsejere, naboer til fredningen samt Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Botanisk Forening.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med justeringer af fredningsgrænsen ved Holtug vedtaget at frede stiforløbet i samme omfang som fredningsnævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har desuden besluttet at genindføre en bestemmelse fra det oprindelige fredningsforslag om, at der inden for fredningen skal etableres en 25 meter bred dyrkningsfri bræmme ud mod klintekanten. Nævnet har herved lagt vægt på, at bestemmelsen giver mulighed for at sikre og forbedre områdets enestående natur i form den prioriterede naturtype kalkoverdrev. Bestemmelsen, der indebærer, at arealerne i bræmmen udtages af sædvanlig landbrugsmæssig drift, har medført en forhøjelse af erstatningen til de berørte lodsejere. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er truffet med dissens, idet 2 af nævnets medlemmer har fundet, at området ikke skal fredes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning af Stevns Klint kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, mens nævnets afgørelse om erstatning kan indbringes for Taksationskommissionen inden for en frist på 4 uger.  

 

Afgørelsen kan læses på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal klik her  for at se afgørelsen