Planklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende planerne for byudviklingsprojekt ved Vejlands Kvarter på Amager Fælled

14-12-2021
Nævnenes Hus Planklagenævnet

Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagerne over Københavns Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 599, Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2019, med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse. Det betyder, at planerne og miljørapporten fortsat gælder.

Planerne vedrører et byudviklingsprojekt i den sydlige del af naturområdet Amager Fælled og muliggør etablering af en ny bydel på 219.000 m2 med bl.a. boliger, dagligvarebutikker, institution og skole.

Planklagenævnet fik klagerne videresendt fra kommunen den 26. marts 2021. Klagerne er indbragt af to foreninger, der bl.a. har gjort gældende, at planerne vil medføre ødelæggelse og beskadigelse af et yngle- og rasteområde for bilag IV-arten stor vandsalamander.

Der er i EU-habitatdirektivet fastsat regler om beskyttelse af bestemte dyre- og plantearter (bilag IV-arter). Bilag IV-arterne er dyrearter, der er vurderet som særligt sårbare og truede. Beskyttelsesordningen omfatter bl.a. et forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes yngle- eller rasteområder.

Planklagenævnet traf den 7. juli 2021 delafgørelse om at tillægge klagerne opsættende virkning. Læs mere om nævnets afgørelse.

I perioden fra 7. juli 2021 frem til og med 3. december 2021 har Københavns Kommune, bygherre og klagerne løbende fremsendt yderligere oplysninger til sagen. Bygherre har bl.a. fået udarbejdet en række nye undersøgelser af områdets egnethed som levested for stor vandsalamander, og vurderingerne bygger bl.a. på en supplerende besigtigelse, som er foretaget i august 2021.

Sagen har været behandlet af det samlede nævn.

Planklagenævnet finder ikke, at kommunen ved planernes vedtagelse havde tilstrækkeligt grundlag for at foretage en vurdering af planernes påvirkning af stor vandsalamander. Nævnet lægger bl.a. vægt på, at der ikke i de undersøgelser, der er foretaget inden vedtagelsen af plangrundlaget, er tilstrækkelige beskrivelser af forekomsten og kvaliteten af rasteområder i krattet og betydningen af disse for den økologiske funktionalitet for stor vandsalamander i området.

Et flertal (8 medlemmer) finder imidlertid på baggrund af de efterfølgende undersøgelser udarbejdet af bygherre under klagesagen i henholdsvis august og september 2021, at der samlet set er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger vedrørende krattets funktion og kvalitet som rasteområde for stor vandsalamander. Det fremgår således af undersøgelserne, at kun en meget lille del af krattet er et optimalt rasteområde for arten.

Flertallet finder derudover, at de planlagte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til at sikre, at den økologiske funktionalitet af det samlede yngle- og rasteområde for stor vandsalamander opretholdes på trods af, at dele af krattet nedlægges. Flertallet lægger herved vægt på, at der er etableret nye rastesteder for stor vandsalamander i form af et stendige samt kvasbunker inden for planområdet, og at etablering af stendiger er en velafprøvet og anerkendt metode, der anvendes i flere lande som afværgetiltag for stor vandsalamander. Flertallet finder i øvrigt, at kerneområdet for stor vandsalamander øst for planområdet har en sådan størrelse og karakter, at den økologiske funktionalitet vil kunne opretholdes trods en eventuel forstyrrelse.

Henset til, at afværgeforanstaltningerne er etableret og vurderes at fungere efter hensigten, finder flertallet ikke, at det forhold, at der ikke i lokalplanen er fastsat konkrete bestemmelser om afværgeforanstaltningerne eller præcise vilkår i § 25-tilladelsen, udgør en konkret væsentlig mangel.

Et mindretal (3 medlemmer) finder, at der, uanset krattets mulige begrænsede værdi som rasteområde, fortsat er tale om fjernelse af et ikke ubetydeligt areal, der indgår i et større rasteområde i forbindelse med ynglevandhuller, og at afværgeforanstaltningernes opretholdelse ikke er sikret. Endvidere finder mindretallet, at kommunen burde have undersøgt og vurderet påvirkning af kerneområdet for stor vandsalamander nærmere. 

Planklagenævnets afgørelse kan læses i sin helhed her på nævnets afgørelsesportal fra 14. december 2021.