Kompleks af sager ved Danmarks største vindmøllepark afgjort

25-11-2020
Nævnenes Hus Planklagenævnet

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende et tværkommunalt projekt i Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner.

Projektet omhandler et vindmølleområde ved Nørrekær Enge, syd for Limfjorden, på i alt 46 vindmøller. Området ligger tæt på et Natura 2000-område med bl.a. damflagermus på udpegningsgrundlaget. De aktuelle sager omhandler opstilling af 36 vindmøller. Sagskomplekset omfatter klager over vedtagelser af kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering af planer og VVM-tilladelser. Klagerne indeholder en lang række klagepunkter, herunder i forhold til damflagermus.

Planklagenævnet har ophævet miljørapporten samt lokalplaner og kommuneplantillæg. Ophævelsen skyldes to forhold:

  1. Miljørapporten bygger på forkerte forudsætninger om damflagermus’ måde at flyve på
  2. De flagermusundersøgelser, der er lavet, har været utilstrækkelige i betragtning af projektområdets størrelse og placeringen tæt på Natura 2000-området

Det betyder, at det ikke på objektivt grundlag kan udelukkes, at der kan ske skade på udpegningsgrundlaget (damflagermus).

Som konsekvens af Planklagenævnets afgørelse, har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse om at ophæve kommunernes VVM-tilladelser til opførelse af vindmøller på Nørrekær Enge, og sagerne er hjemvist til fornyet behandling.

Nævnenes Hus blev med aftalen om finansloven for 2019 tilført i alt 42 mio. kr. til i perioden 2019-2022 at afvikle en beholdning på 1.921 sager, der er modtaget før 1. juni 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nævnenes Hus prioriterer indsatsen yderligere og beholdningen forventes nu afviklet inden udgangen af 2021 og dermed et år før hidtil forudsat. Behandlingen af sagskomplekset vedrørende vindmølleområdet ved Nørrekær Enge er en del af en særlig indsats på vindmølleområdet, som Nævnenes Hus (Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet) har gennemført i 2020. Komplekserne omfatter i alt ca. 90 sager, hvoraf godt 30 sager er færdigbehandlet, mens de øvrige forventes afsluttet inden udgangen af 2020.