Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en sag vedrørende en række ændringer inden for fredningerne af Radiomarken og Bagsværd Sø

17-12-2020
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Projektet omhandler opgradering af Danmarks Rostadion ved startområdet i Nybro og omfatter bl.a. afgravning af brinker, fjernelse af rørskov, placering af forankringspunkter i vand og terrænreguleringer, samt midlertidig begrænsning af offentlighedens adgang til den østlige del af Bagsværd Sø.

Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 28. december 1993 om fredning af Radiomarken (”Radiomark-fredningen”) og af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni 2013 om fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser (”Bagsværd Sø-fredningen”).

Fredningsnævnet for København har den 12. oktober 2019 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensation fra Bagsværd Sø-fredningen og Radiomark-fredningen til gennemførelse af projektet.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe indeholder en række klagepunkter, herunder i forhold til om afgørelsen er i strid med fredningens formål.

Et flertal på fire af Miljø- og Fødevareklagenævnets syv medlemmer ophævede Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 12. oktober 2019. Flertallet fandt, at de ansøgte terrænændringer strider mod Radiomark-fredningens formål og dermed er en videregående afvigelse fra fredningen, som efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5, derfor kun vil kunne gennemføres i forbindelse med rejsning af en ny fredningssag.

Flertallet lagde vægt på, at de ansøgte terrænændringer (bortgravning af det fredede areal, omlægning og planering) ikke er forenelige med fredningens formål om at opretholde områdets landskabelige værdier. Landskabet vil med det ansøgte ændre karakter, idet ca. 1.400 m2 af det fredede landareal skal bortgraves og indgå som en udvidelse af Bagsværd Sø, ligesom yderligere ca. 1.400 m2 vil ændre karakter ved landskabsomlægningen i forbindelse med etablering af hældningen til den nye brink. Terrænændringerne har en sådan karakter og størrelse, at der reelt vil være tale om en delvis ophævelse af fredningen og fredningsbestemmelserne for det pågældende areal.

Mindretallet fandt, at fredningsnævnets afgørelse skal stadfæstes, idet indgrebet kun vedrører et ganske ubetydelig område af Radiomarkens fredningsarealer, som samtidig ikke forringer områdets naturinteresser. Mindretallet lagde vægt på, at udvidelsen af Danmarks nationale rostadion har stor interesse, som stadion til nationale og internationale konkurrencer. Mindretallet lagde endvidere vægt på, at hensynet til rostadion var et vigtigt element, da Bagsværd Sø-fredningen blev gennemført i 2013. Mindretallet henviste til, at det daværende Natur- og Miljøklagenævn lagde vægt på, at Danmarks nationale rostadion skulle bevares og have muligheder for at tilpasse sig tidens krav, hvorfor også Bagsværd Sø-fredningen giver muligheder for dispensationer til rosportens anlæg.

Det betyder, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 12. oktober 2019 om gennemførelse af projektet om opgradering af Danmarks Rostadion i startområdet ved Nybro.

Ansøgningen, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, er 1 ud af i alt 7 ansøgninger i et samlet projekt om opgradering af Danmarks Rostadion. Fredningsnævnet for København har truffet 7 afgørelser om forskellige dele af det samlede projekt, som alle er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnenes Hus blev med aftalen om finansloven for 2019 tilført i alt 42 mio. kr. til i perioden 2019-2022 at afvikle en beholdning på 1.921 sager, der er modtaget før 1. juni 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nævnenes Hus prioriterer indsatsen yderligere og beholdningen forventes nu afviklet inden udgangen af 2021 og dermed et år før hidtil forudsat.

Afgørelsen kan læses på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal via dette direkte link.