”Praksisændring vedr. særskilt afgørelse om partsstatus og klageadgang

15-08-2019
Byggeklageenheden

Praksisændring vedr. særskilt afgørelse om partsstatus og klageadgang

Statsforvaltningens praksis (før 1. januar 2019) var, at:

  1. hvis der før der blev givet f.eks. en byggetilladelse, blev truffet afgørelse om partsstatusved kommunen, så var det en procesledende beslutning, som Statsforvaltningen ikke kunne behandle klager over, men
  2. hvis der efter f.eks. byggetilladelsens udstedelse blev truffet afgørelse om partsstatus ved kommunen, da behandlede Statsforvaltningen klager over denne afgørelse.

Byggeklageenheden er enige med Statsforvaltningen i, at en afgørelse om partsstatus før udstedelsen af f.eks. en  byggetilladelse er en procesledende beslutning.

Men det er Byggeklageenhedens vurdering, at det samme må gøre sig gældende efter f.eks. byggetilladelsens udstedelse, således at uanset at en kommune tilkendegiver at have truffet en efterfølgende afgørelse om klagers  partsstatus, må dette efter Byggeklageenhedens opfattelse forstås sådan, at kommunen har foretaget en efterfølgende vurdering af klagers tilknytning til den sag, hvori kommunen har truffet afgørelse efter byggeloven.Denne vurdering er ikke en selvstændig forvaltningsretlig afgørelse, der ifølge lovgivningen kan påklages Byggeklageenheden, hvorfor enheden fremadrettet vil afvise at realitetsbehandle en klage om dette spørgsmål.

Byggeklageenheden bemærker, at enheden vil kunne behandle spørgsmålet om klagers eventuelle partsstatus i forbindelse med behandlingen af en klagesag, hvori enheden i øvrigt har kompetence, forudsat at de formelle betingelser om klageberettigelse og klagefristens overholdelse er opfyldt. Enheden har således mulighed for – og efter omstændighederne også pligt til – af egen drift at inddrage spørgsmålet om overholdelsen af grundlæggende forvaltningsretlige grundsætninger i sin prøvelse af en påklaget afgørelse.”