Opsættende virkning af klage i sag om dige i Jyllinge Nordmark

08-03-2019
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet modtog den 17. december 2018 klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 13. september 2018 om VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i Roskilde Kommune og Egedal Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag den 8. marts 2019 truffet afgørelse om at tillægge klagen opsættende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har vurderet, at der i den aktuelle sag er særlige forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen om, at klage ikke har opsættende virkning. Nævnet henviser i afgørelsen til, at det følger af habitatdirektivet og EU-domstolens praksis, at der ikke kan ske godkendelse af projekter, hvis der er risiko for skade på det relevante Natura 2000-områdes integritet. Nævnet henviser desuden til forsigtighedsprincippet i EUF-traktatens artikel 191, stk. 2, første afsnit.  

Der er fra politisk side fastsat et loft over sagsbehandlingstiden i klagesager vedrørende kystbeskyttelsesprojekter på 6 måneder. Nævnenes Hus forventer i overensstemmelse hermed, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil kunne træffe afgørelse i selve klagesagen inden den 17. juni 2019.

Afgørelsen kan læses her.