Stadfæstelse af forbud mod anvendelse af pesticider i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand

24-05-2019
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i ni afgørelser opretholdt Aarhus Kommunes forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand (Indsatsområde Beder) omkring byerne Beder, Mårslet og Malling, syd for Aarhus by.

I indsatsområdet, som er ca. 30 km2 stort, er ca. 12,5 km2 udpeget som områder der er særligt sårbare over for udvaskning af nitrat, hvoraf klagers arealer omfatter ca.  90 ha. Indsatsområdet omfatter 3 almene vandværker hvor der fra 17 boringer årligt er tilladelse til at oppumpe i alt ca. 2,7 mio. m3 drikkevand.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet det kommunale forbud i et såkaldt kombinationsnævn med deltagelse af såvel jurister, herunder to landsdommere, som sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold og læge medlemmer udpeget af Folketinget med henblik på at sikre, at almene og samfundsmæssige aspekter tilgodeses.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med stemmerne 7-1 fastslået, at det i tilstrækkeligt omfang er sandsynliggjort, at der er en risiko for forurening af grundvandsressourcen med pesticider i udpegede sårbare områder i et omfang der indebærer, at Aarhus Kommune ikke vil anvende grundvandet som drikkevand.

Flertallet har på baggrund af oplysninger om hydrogeologiske forhold, udviklingen i vandkvalitet og fund af pesticider fastslået, at udpegede områder, som er sårbare over for udvaskning af nitrat, også er sårbare over for udvaskning af pesticider, herunder klagers arealer. Der er lagt vægt på, at der er tale om  beskyttelse af en samfundsmæssigt vigtig grundvandsressource, der bidrager med 15 % af den samlede drikkevandsforsyning til Danmarks næststørste by, og som kun vanskeligt kan erstattes. Flertallet fandt på den baggrund, at hensynet til  klagers muligheder for at anvende pesticider må vige overfor hensynet til beskyttelsen af grundvandsressourcen.

Et mindretal på ét medlem fandt, at et forbud er mere vidtgående end nødvendigt, idet medlemmet bl.a. ikke fandt det godtgjort, at brugen af pesticider vil forurene grundvandet. Herudover fandt medlemmet, at Aarhus Kommune ikke i tilstrækkelig grad har forsøgt at gennemføre forhandlinger om indgåelse af aftaler med lodsejerne om anvendelse af pesticider. Medlemmet fandt således, at forbuddet bør ophæves.

Kommunens afgørelser om erstatning er ikke prøvet af Miljø- og fødevareklagenævnet, men kan indbringes for taksationskommissionen. Klagerne er af kommunen blevet tildelt erstatninger på mellem ca. 200.000 og 1.400.000 kr.

Afgørelserne i de 9 sager kan ses her: 18/04992, 18/04993, 18/04994, 18/04995, 18/04996, 18/04997, 18/04998, 18/04999 og 18/04500.