Klagenævnet for Udbud har den 18. januar 2019 afsagt kendelse i en sag om et udbud iværksat af DSB. Udbuddet vedrørte bl.a. anskaffelse af togsæt samt drift og vedligeholdelse til en anslået værdi af ca. 50 mia. kr.

18-01-2019
Klagenævnet for Udbud

DSB iværksatte i juni 2018 et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet af to ramme­aftaler, der skal tildeles samme leverandør, dels en rammeaftale om anskaffelse af togsæt m.v., dels en rammeaftale om drift og vedligeholdelse med en varighed på op til ca. 44 år.

Alstom Transport Danmark A/S (Alstom) ansøgte om at blive udvalgt (prækvalificeret) til at afgive tilbud bl.a. under henvisning til, at virksomheden overholdt DSBs mindstekrav til tilbudsgivernes økonomisk formåen, idet Alstom kunne støtte sig til koncernforbundne virksomheder, hvis ESPD-oplysninger støttede dette.

Den 24. oktober 2018 prækvalificerede DSB 4 ansøgere til at afgive tilbud, heriblandt Al­stom.

Da DSB bad om oplysninger til kontrol af oplysningerne i de koncernforbundne virksom­heders ESPD’er, opdagede Alstom, at et krævet nøgletal i et ESPD for en af virksom­hederne var forkert beregnet. Det medførte, at Alstom ikke længere opfyldte mind­ste­kravet. Alstom anmodede herefter under henvisning til en ny regel i forsyningsvirksom­heds­di­rek­ti­vet, som ikke ses anvendt i tidligere rets- eller klagenævnspraksis, om tilladelse til at ud­skif­te denne virksomhed med sit moderselskab – og dermed fortsætte i udbuddet. Dette afslog DSB imidlertid.

Alstom indbragte den 12. december 2018 afslaget for Klagenævnet for Udbud, der behand­le­de sagen som en hastesag.

Klagenævnet fastslog i sin kendelse, at DSB i det konkrete tilfælde i medfør af den nye be­stem­melse i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79, stk. 2, 2. afsnit, var forpligtet til at til­lade udskiftningen.

Med hensyn til parternes udførlige anbringender og klagenævnets begrundelse henvises til kendelsen, som er offentliggjort på klagenævnets hjemmeside: https://klfu.naevneneshus.dk/.