Principiel afgørelse truffet i sag om miljøgodkendelse af et havbrug

13-03-2018
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en principiel afgørelse i en sag om miljøgodkendelse af et havbrug.

Afgørelsen fastslår, at Miljøstyrelsens afgørelse om miljøgodkendelse af et havbrug i Smålandsfarvandet skal hjemvises til fornyet behandling.

Havbruget er etableret i 1992 og har siden 1995 ligget i farvandet nord for Lolland. Virksomheden producerer regnbueørreder i netbure. Miljøstyrelsen har i miljøgodkendelsen givet tilladelse til en årlig udledning af 16,5 tons kvælstof, 1,8 tons fosfor og 88 tons organisk stof.

Et enigt Miljø- og Fødevareklagenævn har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at den fortsatte drift af havbruget i kumulation med andre havbrug og udledninger af næringsstoffer i området påvirker de omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt. Der foreligger dermed en risiko for skade på de naturtyper, som indgår i Natura 2000-områderne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelsen fastslået, at habitatbekendtgørelsens krav om, at der skal foretages en vurdering af, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, også gælder ved miljøgodkendelser af allerede eksisterende havbrug, som ikke tidligere har været vurderet i forhold til påvirkningen af Natura 2000-områder.

På den baggrund har Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemvist Miljøstyrelsens afgørelse med henblik på, at foretage en nærmere vurdering af udledningens miljømæssige konsekvenser for Natura 2000-områderne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet sagen med deltagelse af tre jurister herunder to landsdommere, samt med to medlemmer, som er særligt sagkyndige inden for marine forhold.

Du kan læse afgørelsen her

Yderligere information

Almene spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnets formand, professor Birgitte Egelund Olsen, e-mail: .