Principiel afgørelse i sag om miljøgodkendelse til udledning af kølevand til Odense Gl. Kanal

20-12-2018
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en principiel afgørelse i en sag om miljøgodkendelse til udledning af kølevand til Odense Gl. Kanal

Med afgørelsen stadfæster Miljø- og Fødevareklagenævnet den midlertidige miljøgodkendelse frem til udgangen af 2020, som Miljøstyrelsen meddelte Fjernvarme Fyn den 17. december 2015, dog med den ændring, at kølevandsudledning fra værkets blok 7 kun er tilladt, når driften sker i modtryk og dermed med varmeproduktion for øje, og når selskabet dokumenterer, at kølevandsudledningen er bydende nødvendig.

Et enigt Miljø- og Fødevareklagenævn har vurderet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Miljøstyrelsens vurdering af, at kølevandsudledningen vil skade de Natura 2000-områder, hvortil der sker direkte udledning af kølevand. Der kan derfor i henhold til reglerne i habitatbekendtgørelsens § 9, stk. 1, alene meddeles godkendelse, såfremt der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har samtidig vurderet, at hensynet til el- og varmeforsyningssikkerheden og beredskabet for elforsyningssektoren netop er væsentlige samfundsinteresser, som kan være bydende nødvendige at opretholde, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Det er nævnets vurdering, at der senest ved udgangen af 2020 kan være etableret et alternativ til udledning af kølevand, således at udledning af kølevand helt kan undgås. Med denne begrundelse har Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstet den tidsbegrænsning frem til den 31. december 2020, som Miljøstyrelsen havde fastsat i miljøgodkendelsen.  

For så vidt angår perioden frem til den 31. december 2020 bør kølevandsudledningen begrænses mest muligt. Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor ændret et vilkår i miljøgodkendelsen, således at kølevandsudledningen frem til den 31. december 2020 begrænses til de tilfælde, hvor det er bydende nødvendigt, fordi øvrige primære varmeproduktionsenheder i forsyningsområdet ikke kan levere tilstrækkelig varme til fjernvarmenettet, eller af hensyn til forsyningsenhedens deltagelse i elberedskabet. Der vil herefter være store dele af året, hvor kølevandsudledning slet ikke vil finde sted. Nævnet har desuden fastsat vilkår om, at dokumentation for nødvendigheden af kølevandsudledningen skal sendes til tilsynsmyndigheden hvert halve år.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet sagen i den sagkyndige afdeling med deltagelse af tre jurister, herunder to landsdommere, samt tre særligt sagkyndige i industri- og forsyningsmæssige forhold.

Afgørelsen kan læses her

Yderligere information

Almene spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnets formand, professor Birgitte Egelund Olsen, e-mail: