Afgørelse i kystbeskyttelsessag om Jyllinge Nordmark

04-05-2017

Roskilde Kommune og Egedal Kommune traf den 11. marts 2016 enslydende afgørelser om at fremme et kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Afgørelserne er truffet efter § 5, stk. 1, i kystbeskyttelsesloven.

Afgørelserne blev påklaget af en række grundejere, der bor inden for digelagsområdet, og af Danmarks Naturfredningsforening. Klagerne rejste en række spørgsmål i sagen, herunder om bidragsfordelingen, vedtægterne, sammensætningen af digelagets bestyrelse, digernes udformning og digernes påvirkning af naturinteresser, herunder Natura 2000-udpegningsgrundlaget.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelse af 3. maj 2017 stadfæstet Roskilde og Egedal kommuners afgørelser om vedtagelse af et kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark, med undtagelse af den del af afgørelserne, der omhandler bidragsfastsættelse.

Den del af kommunernes afgørelser, der omhandler bidragsfastsættelsen, har nævnet ophævet og hjemvist til fornyet behandling i kommunerne.

Formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet Birgitte Egelund Olsen udtaler:

”Nævnets afgørelse i sagen om Jyllinge Nordmark har bl.a. rejst det principielle spørgsmål, hvem der skal bidrage til betaling af kystbeskyttelsesforanstaltningen. Lovens bestemmelser er klare: Det er de ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved kystbeskyttelsesforanstaltningen, der kan pålægges bidragspligt. Her mener et enigt nævn, at kystbeskyttelsesprojektet i

Jyllinge Nordmark, der består af tre delelementer, som kan adskilles fysisk og økonomisk, alene skal betales af de grundejere, der reelt opnår beskyttelse eller fordel af hver enkelt foranstaltning. Nævnet fandt ikke, at dette var tilfældet i den bidragsfordeling, kommunerne havde truffet afgørelse om, og derfor blev denne del af afgørelsen ophævet og hjemvist til fornyet behandling i kommunerne.”

Klagepunkterne om overholdelse af Natura 2000-direktiverne har nævnet ikke taget stilling til, da der ikke er krav om at foretage habitatvurderinger, forinden der træffes afgørelse om fremme af projektet i medfør af kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 1. Spørgsmålet om overholdelse af direktivkravene skal sikres ved Kystdirektoratets endelige afgørelse i sagen, som skal træffes efter ansøgning fra kommunerne.

Der verserer stadig en enkel klagesag i Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Det drejer sig om 2 klager over VVM-redegørelsen.

Det bemærkes, at Nævnet i klagesagen vedrørende VVM-redegørelsen har kompetence til at efterprøve spørgsmålet om overholdelse af habitatdirektivet. Nævnet forventer at denne sag vil blive afgjort senest den 1. juli 2017.

Du kan læse afgørelsen ved at downloade her (pdf)

Almene spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnets formand, professor Birgitte Egelund Olsen, e-mail: .dk.