Vedligeholdelsespligt for private rørlagte vandløb under offentlig vej

02-06-2017

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 18. maj en principiel afgørelse i en sag vedr. vedligeholdelsespligten af private rørlagte vandløb under offentlig vej.

Afgørelsen fastslår, om en vejmyndighed skal betragtes som bredejer i vandløbslovens forstand, og dermed har vedligeholdelsesforpligtigelsen for rør lagt under vejen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet gav klager medhold i, at vejmyndigheden skal betragtes som bredejer. Vedligeholdelsespligten og udgiften forbundet med vedligeholdelse påhviler dermed vejmyndigheden, for så vidt angår den vandløbsstrækning, der løber under vejen.

Klik her for at se afgørelsen (pdf)