Klage i sag om udbud af færgebetjeningen af Bornholm ikke taget til følge.

09-08-2017

Klagenævnet for Udbud har afsagt kendelse vedr. færgebetjening af Bornholm.

Klage i sag om udbud af færgebetjeningen af Bornholm ikke taget til følge.

Klagenævnet for Udbud har den 7. august 2017 afsagt kendelse om, at der ikke er grundlag for at annullere Transport-, Bygnings- og Boligministeriets beslutning om at tildele en 10-årig kontrakt om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm til en anslået værdi af ca. 3,7 mia. kr. til Mols-Linien A/S.

Efter at kontrakten var blevet tildelt Mols-Linien, klagede Danske Færger A/S - der var den eneste anden tilbudsgiver - til Klagenævnet for Udbud og gjorde gældende, at Mols-Liniens tilbud var mangelfuldt og dermed ukonditionsmæssigt i et sådant omfang, at det skulle have ført til afvisning af tilbuddet.

Ingen del af klagen blev taget til følge. Klagenævnet fandt således ikke grundlag for at tilsidesætte den vurdering, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med bistand af Kammeradvokaten og en skibskyndig havde foretaget, hvorefter begge tilbud var konditionsmæssige.Da Danske Færger ikke fik medhold i nogen del af klagen, bestemte klagenævnet, at Danske Færger skulle betale sagsomkostninger med 75.000 kr. til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Kendelsen af 7. august 2017 er blevet offentliggjort på klagenævnets hjemmeside den 9. august 2017.

Baggrund

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udbød den 2. november 2015 som offentligt udbud efter det da gældende forsyningsvirksomhedsdirektiv en kontrakt om færgebetjeningen af Bornholm. Kontrak-ten er en ”nettokontrakt”. Vinderen af udbuddet (operatøren) modtager således som modydelse for færgebetjeningen dels et fast tilskud fra ministeriet på 306,1 mio. kr. pr. år (2014-priser), dels alle indtægter fra billetter og salg om bord, f.eks. af mad og drikke.

Tildelingskriteriet var ”det økonomisk mest fordelagtige bud” forstået som det tilbud, der indeholdt den ”største tilbudte prisreduktion (dvs. den tilbudte procentsats) på de maksimale gennemsnitspriser på de angivne billettyper”.

Klagenævnet afsagde den 15. juni 2016 kendelse om, at den klage, Danske Færger havde indgivet den 20. maj 2016 til Klagenævnet for Udbud over ikke at have vundet udbuddet, ikke skulle tillægges opsættende virkning, idet klagenævnet vurderede, at tab, som Danske Færger måtte have lidt som følge af eventuelle fejl under udbuddet, kunne kompenseres ved erstatning. Udbuddet kunne derfor videreføres, og der kunne indgås kontrakt med Mols-Linien.

Klagen angik en række påstande, der alle, bortset fra påstanden om annullation, angik spørgsmål om, dels hvorvidt Mols-Liniens tilbud var behæftet med formelle mangler, dels om Mols-Liniens tilbud opfyldte alle de materielle krav til tilbuddets indhold og kontraktens afvikling, som ministeriet havde stillet i udbudsbetingelserne.

Klagenævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets vurdering af, at tilbuddet såvel formelt som materielt opfyldte de stillede krav og dermed ikke kunne erklæres ukonditionsmæssigt. Ingen af påstandene blev derfor taget til følge.

Klagenævnet fremkom i den forbindelse med en række udtalelser om omfanget af en ordregivers pligt til at kontrollere oplysninger, som en tilbudsgiver fremkommer med i sit tilbud.

Klagenævnet har med baggrund i sagens betydning og de involverede værdier efter bestemmelse fra nævnets formand behandlet sagen med deltagelse af 2 sagkyndige medlemmer og 2 dommere fra klagenævnets formandskab (normalt deltager der alene 1 sagkyndigt medlem og 1 dommer fra klagenævnets formandskab i sagens behandling).

Yderligere oplysninger

Efter de regler, der gælder om sagsomkostninger ved klagenævnet, kan en klager maksimalt blive pålagt at betale 75.000 kr. i sagsomkostninger til en ordregiver, som har vundet sagen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden i sagen landsdommer Michael Ellehauge, telefonnummer 40 38 99 05.

Kendelsen af 7. august 2017 kan ses her (pdf)